Informatie

 

Historie
In 1972 werd Fotogroep Vlijmen opgericht als Fotoclub Diamand door enthousiaste fotoamateurs die hun bijeenkomsten hielden in Buurthuis ‘De Mand’. In 1984 veranderde de naam als gevolg van een vertrek naar Buurthuis ‘De Korf’ in Fotogroep Niépce. Genoemd naar de eerste fotograaf in de geschiedenis van de fotografie. Om de betrokkenheid op Vlijmen meer tot uitdrukking te laten komen werd eind jaren 90 de naam veranderd in Fotogroep Vlijmen.
In november 2011 zijn de statuten van Fotogroep Vlijmen gedeponeerd bij de notaris en is Fotogroep Vlijmen een vereniging. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54018161.

naar boven

Fotogroep Vlijmen
Fotogroep Vlijmen is een kleine club met een twintigtal leden en kiest ervoor klein te blijven om elkaar de aandacht te geven die ieder nodig heeft. Het doel is om ieders fotograferen te optimaliseren en daaraan plezier te beleven. De bijeenkomsten zijn in Buurthuis De Korf in Vlijmen op donderdagavond in de oneven weken van 20.00 uur tot ongeveer 22.30 uur met uitzondering van de zomervakantie.
Minstens eenmaal per maand is er tijd voor een fotobespreking waarbij niet de techniek, maar de zeggingskracht van de foto voorop staat. De fotograaf wordt uitgenodigd te vertellen waarom hij juist deze foto heeft meegebracht en de anderen geven hun mening en adviezen over eventuele verbeteringen, zodat de fotograaf kan nagaan of zijn bedoeling ook overkomt op de toeschouwer.

Techniek is natuurlijk wel belangrijk en is onder de leden volop aanwezig. Deze wordt graag gedeeld bijvoorbeeld tijdens de fotobesprekingen, op de gezamenlijke foto-uitjes of tijdens de workshops. Zo’n workshop kan gaan over studioportret met alle belichting die erbij hoort. Of als tegenstelling juist fotograferen van mensen bij bestaand licht en in de avond. Witbalans, flitsgebruik, diafragma en ISO-waarden zijn aandachtspunten die  de fotograaf in staat stellen de mogelijkheden van de camera beter te benutten.
In het Jaarprogramma worden ook enkele opdrachten opgenomen om de fotograaf uit te dagen op een andere manier en/of om andere onderwerpen te fotograferen. Een spreker of een computerles over fotografie staat ook regelmatig in het programma.
Ieder jaar brengt de fotogroep in het donkere seizoen een bezoek aan een museum, bijvoorbeeld het FOAM, huis Madeira, Van Abbe Museum of De Pont Museum. Dit om de blik te verruimen en inspiratie op te doen bij beeldend kunstenaars op allerlei gebied.
Een uitstapje naar een interessante fotolocatie in de periode na de jaarlijkse fototentoonstelling is een goede gelegenheid om langer met elkaar te zijn en nog maar weer over onze gezamenlijke interesse te praten. Het vergelijken van de gemaakte foto’s levert daarna weer een inspiratie voor verdere ontwikkeling.

naar boven

Belangstellenden
We verwelkomen nieuwe leden die interesse hebben in fotografie, kennis en kunde willen delen en/of opdoen en zichzelf willen ontwikkelen in de fotografie. Gedurende het jaar kunnen nieuwe leden worden toegelaten: bij voorkeur na de Paasexpositie en in september. Heeft men belangstelling om lid te worden dan is een gebruikelijke weg om contact op te nemen met de secretaris.
Van vragen wordt men wijs. In het eerste jaar kunnen nieuwelingen een maatje kiezen die dan alle vragen over de gang van zaken binnen de groep kan beantwoorden.
Als lid kan iemand worden toegelaten nadat een verzoek daartoe is ingediend bij het bestuur dat over de toelating een besluit neemt. Bij aanmelding dient men schriftelijk opgave te doen van personalia en ontvangt men een exemplaar van het huishoudelijk reglement. Alvorens het bestuur besluit heeft betrokkene tenminste 1 (maximaal 3) tweewekelijkse bijeenkomst(en) ter kennismaking bijgewoond. Nieuwe leden worden uitgenodigd zich in een vroeg stadium te presenteren met enkele foto’s en een motivatie: wat verwacht men te vinden op de fotogroep en welke bijdrage denkt men zelf te leveren. Daarna neemt het bestuur een besluit om het aspirant-lid al of niet toe te laten.

naar boven

Leden
Een vereniging bestaat bij de gratie van de leden. Echte deelname verlangt aanwezigheid tijdens de tweewekelijkse bijeenkomsten en is nodig voor de continuïteit van de fotogroep. Een actieve positieve bijdrage leveren aan de diverse aspecten van besprekingen en meedoen met de foto-opdrachten, aan fotowedstrijden van de fotobond en vooral, maar niet alleen, aan de jaarlijkse fotoexposities. Verdere informatie voor leden van Fotogroep Vlijmen vind je hier.

naar boven

Omgaan met vertrouwelijke gegevens
Welke gegevens hebben wij van de leden?
Lidnummer van de Fotobond;
Naam: Voor- en achternaam;
Adres: straat huisnummer, postcode, plaats;
Telefoonnummer: vast nummer en/of mobiel nummer;
E-mailadres;
Bankrekeningnummer.

Wat doen we met de gegevens?
Van deze gegevens wordt een actuele ledenlijst gemaakt.
Over deze lijst kan ieder lid beschikken en er gebruik van maken.
Deze gegevens worden om statutaire redenen uitgewisseld met de Fotobond.
Gegevens die naar andere instellingen gaan dan de Fotobond kunnen alleen met toestemming van betrokkene worden verstrekt.

Hoe gaan we met de gegevens om?
De ledenlijst wordt achter een inlogcode op de website van de fotogroep geplaatst.
Alleen de leden beschikken over de inlogcode.
Hoe de leden individueel omgaan met de gegevens wordt niet gecontroleerd.
Nieuwe leden worden bij de start van het lidmaatschap op het ‘Beleidsstuk: Omgaan met vertrouwelijke gegevens’ gewezen en wordt hun akkoord gevraagd. Na akkoord wordt aan haar/hem de inlogcode verstrekt.

Wie is voor de gegevens verantwoordelijk?
Het beheren van de gegevens valt onder de gebruikelijke verantwoordelijkheid van het bestuur.
Van de leden wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens van medeleden van de Fotogroep.

Vaststelling
Op de algemene ledenvergadering van 30 augustus 2018 is het ‘Beleidsstuk: Omgaan met vertrouwelijke gegevens’ door middel van stemmen aangenomen en daarmee vastgesteld.

Voor de juridische onderbouwing van bovenstaand ‘Omgaan met vertrouwelijke gegevens’ verwijzen we naar Privacyreglement Fotogroep Vlijmen 2018_08_30

naar boven

Contributie
De contributie, die per kalenderjaar opnieuw wordt vastgesteld, bedraagt voor 2018 € 80,00. Is men een gedeelte van het jaar lid dan wordt de contributie vastgesteld in overleg met de penningmeester.

naar boven

Bestuur
Het bestuur van Fotogroep Vlijmen wordt gevormd door de volgende personen:

Voorzitter

Ton Krols

Secretaris:

Guido Lemkens

Penningmeester:

Jan van Buul

naar boven

Tweewekelijkse bijeenkomsten
De leden van Fotogroep Vlijmen komen in de oneven weken op donderdagavond in Buurthuis De Korf bij elkaar. De avonden beginnen om 20.00 uur en eindigen doorgaans om 22.30 uur. Een aanwezigheid op minstens de helft van de geplande avonden is wenselijk voor de continuïteit van de fotogroep.
Op de bespreekavonden wordt verwacht de foto(‘s) te presenteren in een passend (hulp)passe-partout. Een foto kan slechts éénmaal in de groep worden besproken. Als er een fotosafari is geweest is doorgaans enkele weken later gelegenheid die foto’s te bespreken. Ook een museumbezoek behoort tot een vast onderdeel van het jaarprogramma.In de zomermaanden waarin het laat donker wordt, ondernemen we activiteiten in de avond. Zie voor alle activiteiten het Jaarprogramma op deze website.

naar boven

Exposities
Jaarlijkse Paasexpositie
Jaarlijks tijdens de Paasdagen houdt de fotogroep een expositie met fotowerk van het afgelopen jaar. Iedere fotograaf kan hieraan deelnemen met een selectie van zijn foto’s.
Tijdens de expositie zijn leden van de fotogroep aanwezig. Zij begeleiden de bezoekers op een actieve manier en zij zijn er ook om vragen over de foto’s  te beantwoorden. Bij het inrichten van de expositie en  bij het opruimen hiervan wordt in goed overleg de inzet van de leden verwacht.  De bar wordt tijdens de expositie door de leden uitgebaat.

Buurthuis De Korf
Aansluitend aan de Paasexpositie wordt in Buurthuis De Korf een selectie van de foto’s opgehangen. De foto’s blijven hier een jaar hangen.

naar boven

De wedstrijden
Naast het laten zien van ons werk op exposities nemen we ook vaak deel aan de fotowedstrijden die in het land georganiseerd worden. Onze beweegredenen zijn niet om de beste prijzen weg te halen, maar om ons te meten met andere fotografen of clubs in het land en de commentaren te horen van de juryleden. Hierdoor kunnen we groeien als fotograaf of als groep.

BENEVISIE
Jaarlijks wordt er door de Afdeling Brabant-West (ABW) van de Fotobond samen met de Kon. Antwerpse Verbroedering van Fotokringen (KAVF) een fotowedstrijd georganiseerd. Het ene jaar door de KAVF het andere jaar door ABW van de Fotobond. In goed overleg kan hieraan worden deelgenomen. Zie voor de reglementen: www.fotobond-abw.nl .

Bondsfotowedstrijd
Jaarlijks organiseert de Fotobond een wedstrijd waaraan bij de Fotobond aangesloten verenigingen kunnen deelnemen. Hier neemt de Fotogroep als groep aan deel.

Foto Individueel
De wedstrijd ‘Foto Individueel’ wordt door de Fotobond jaarlijks georganiseerd. Hieraan kan door de leden van de Fotogroep worden deelgenomen.

Foto Nationaal
Ook aan deze, door de Fotobond georganiseerde, wedstrijd kunnen leden van de Fotogroep deelnemen.

Foto Online
Dit is een betrekkelijk nieuwe wedstrijd georganiseerd door de Fotobond.

Alle reglementen van de door de Fotobond georganiseerde wedstrijden vindt u hier.

naar boven

 

De Fotobond / Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie

Door lid te zijn van Fotogroep Vlijmen is men vanzelf ook lid van de Fotobond en van de Afdeling Brabant-West.
Dit heeft enkele voordelen:
·       Ieder lid krijgt een pas van de Fotobond.
·       De fotogroep kan  gebruik maken van het fotoarchief van de Fotobond  voor een
        jaarlijkse bespreking.
·       De fotogroep nodigt soms via de Fotobond een gastspreker uit.
·       De fotogroep doet een gezamenlijke inzending voor de
        Bondsfotowedstrijd. De toegang tot de bespreking van deze wedstrijdfoto’s is gratis.
·       Als lid krijgt men het fotoblad ‘In Beeld’ digitaal thuis gestuurd.  Als lid ontvangt men het
        tijdschrift ‘Beeldschrift’ van Afdeling Brabant-West via de fotogroep.
·       Aan workshops, die door de Fotobond en door de Kunstbalie worden georganiseerd,
        kan tegen een geringe bijdrage worden deelgenomen.
·       Deelname aan de wedstrijd ‘Foto Individueel’ is naar keuze.
·       Voor uitstekende fotografen is het mogelijk deel te nemen aan verdere specialistische
        afdelingen, zoals de werkgroep zwart/wit of de kleurenwerkgroep.
·       Alleen met de fotobondpas heeft men toegang tot populaire lezingen.

naar boven